pagina header

Privacyverklaring

Uitgangspunten

  1. De begrippen die in deze privacyverklaring gehanteerd worden en die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gedefinieerd worden, hebben de betekenis die in de AVG-wet daaraan is toegekend.
  2. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden (grondslag). Dat is rechtmatig en transparant.
  3. Wij verwoorden onze privacyverklaring in duidelijke en heldere taal en proberen geen informatie te verstoppen. We zijn ook duidelijk over welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Dat is welbepaald en duidelijk.
  4. Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die we ook echt nodig hebben. Dat is dataminimalisatie.
  5. Wij werken graag met u samen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verwerken altijd correct en up-to-date zijn. Dat is de juistheid van de gegevens.
  6. We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat is de bewaartermijn.
  7. We delen de persoonsgegevens nooit met andere partijen, binnen of buiten de EU zonder gegronde reden. We zorgen ook voor een degelijke beveiliging van de persoonsgegevens, door vele technische en organisatorische maatregelen te treffen. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden geven we dit expliciet aan.
  8. Stichting Bureau Onbeperkte Zaken
  9.  deelt uw persoonsgegevens alleen met derden met uw toestemming, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Bureau Onbeperkte Zaken blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dat is voor de integriteit en veiligheid van de gegevens.

Powered by Froala Editor